Foreningens vedtæger

§ 1 Navn og Status

 • stk. 1. Foreningens navn er “Rum13”

 • stk. 2. Foreningens hjemsted er i Aarhus.

§ 2 Formål

 • stk. 1. Foreningen har til formål at skabe frihed for digital kunstnerisk udfoldelse i det fysiske rum for udøvere samt fremme den brede befolknings interesse for feltet. Formålet med dette er at styrke det lokale og nationale kulturliv.

§ 3 Medlemskab

 • stk. 1. Medlemskab opnås ved positive evaluering af indleveret relevant projektportefølje

  • Stk. 1a. Det er bestyrelsen der evaluerer produktporteføljen og vurderer hvorvidt denne lever op til foreningens formål

  • Stk. 1b. Medlemskab er gratis og giver stemmeret.

 • Stk. 2. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

 • Stk. 3. Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan et medlem ekskluderes fra foreningen, af bestyrelsen. Eksklusioner skal bekræftes på næstkommende generalforsamling med 2/3-dels flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne, ellers annulleres eksklusionen.

§ 4 Generalforsamlinger

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.

 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første halvår.

  • Stk. 2a. Indkaldelse skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

 • Stk. 3. Møde- og stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen og minimum 14 dages medlemsskab.

 • Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

 • stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

  1. Valg af en ordstyrer og en referent.

  2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

  3. Formandens beretning.

  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  5. Behandling af indkommende forslag.

  6. Behandling af eksklusionssager.

  7. Valg af bestyrelse.

  8. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant.

  9. Eventuelt.

 • stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne.

  • stk. 6a. Afstemning foregår ved håndsoprækning.

  • stk. 6b. Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres af en eller flere mødedeltagere.

  • stk. 6c. Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end der er pladser, afholdes skriftlig afstemning.

  • stk. 6d. Ved skriftlig afstemning ved personvalg kan der stemmes på alle opstillede kandidater. Kandidaterne vælges i den rækkefølge de får stemmer til. Kandidater, der ikke opnår valg, kan indtræde som suppleanter i den rækkefølge de får stemmer til. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. For valg kræves for en kandidat mindst 2 stemmer.

§ 5 Ekstraordinær Generalforsamling

 • stk. 1. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 • stk. 2. Et minimum på en tredjedel af medlemmerne kan begære en ekstraordinær forsamling, ved fremsættelse af en skriftlig anmodning for bestyrelsen.

 • stk. 3. En medlemsbegæret generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

 • stk. 4. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6 Bestyrelsen

 • stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

  • stk. 1a. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for perioden frem til næste generalforsamling, medmindre en ekstraordinær generalforsamling finder det formålstjenesteligt at vælge en anden.

 • stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med dens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 • stk. 3.  Bestyrelsen består af følgende poster: bestyrelsesformand, næstformand, kasserer og revisor.

  • stk. 3a. Bestyrelsen vælger internt fordelingen af poster. Hvis ikke der kan opnås enighed vil der blive foretaget skriftlig afstemning blandt alle medlemmer i henhold til §4 stk. 6c og d.

 • stk. 4. Beslutninger træffes med simpelt flertal blandt alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Gennemsigtighed

 • stk.1. Dagsordner til møder udarbejdes på foreningens hjemmeside.

 • stk.2. Alle bestyrelsesmødereferater skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 • stk.3. Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmerne.

§ 8 Økonomi

 • stk.1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 • stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, og står til ansvar over for generalforsamlingen.

 • stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 • stk.4. Alle bestyrelsesmedlemmer tegner sammen foreningen i økonomiske forhold. Dog er kassereren den primære tegner og de andre bestyrelsesmedlemmer bør kun tegne hvis ikke det er muligt at få kassereren til det.

 • stk.5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

  • stk.5a. Den på generalforsamlingen valgte revisor må ikke være siddende bestyrelsesmedlem.

§ 9 Tegning og hæftelse

 • stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst et bestyrelsesmedlem, samt enten bestyrelsesformanden eller kasseren.

 • stk.2. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

 • stk.3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 • stk.4. Låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

 • stk.5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægter

 • stk.1. Foreningens gældende vedtægter er til enhver tid de gældende vedtægter i foreningen.

 • stk.2. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

  • stk.2a. Formuleringer og ordvalg i forslag til vedtægtsændringer kan ændres af generalforsamlingen så længe disse ændringer ikke påvirker forslagets budskab i grundlæggende grad.

 • stk.3. Vedtægtsændringer træder i kraft efter generalforsamlingens afslutning.

§ 11 Ophør

 • stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.

 • stk.2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere relevante foreninger efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.